Menu Zavrieť

Manifest národného pochodu za život 2015

My, účastníci Národného pochodu za život, vychádzajúc z manifestu prvého Národného pochodu za život, ktorý sa uskutočnil 22. septembra 2013 v Košiciach, sme sa dnes zišli v Bratislave, aby sme verejne vyjadrili naše presvedčenie, že:

  • život každého človeka je neoceniteľný, preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky od počatia po prirodzenú smrť a ľudská dôstojnosť každého človeka má byť plne rešpektovaná;
  • tehotným matkám v núdzi je potrebné poskytnúť pomocnú ruku a oporu,
  • osobitným spôsobom má byť chránená a podporovaná rodina založená manželstvom muža a ženy, nakoľko v takejto rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života človeka;
  • starostlivosť o deti a ich výchova je právom a zodpovednosťou rodičov, deti majú právo na rodičovskú ochranu, výchovu a starostlivosť.

Ako členovia tejto spoločnosti sme si vedomí našej spoluviny za súčasný stav, kedy sme pričasto ako súčasť mlčiacej väčšiny nebránili právo na život a nevytvárali vhodné podmienky na jeho rozvoj. Súčasný stav je natoľko vážny, že nás vyzýva ku konkrétnym činom, vyzýva nás postaviť sa za ochranu každého jedného človeka, vrátane každého nenarodeného dieťaťa.

Vyzývame preto všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa konkrétne zasadili za:
1. ochranu a úctu ku každému človeku od jeho počatia po prirodzenú smrť a šírenie týchto hodnôt v našej spoločnosti;
2. rešpektovanie dôstojnosti každého človeka;
3. pomoc ľuďom v núdzi, osobitne tehotným matkám, mnohopočetným rodinám a rodinám v ťažkej životnej situácii, ako aj organizáciám, ktoré takúto pomoc poskytujú;
4. ukončenie zločinov na nevinných nenarodených deťoch a násilia páchaného na ženách v mene „možnosti voľby“;
5. ochranu manželstva muža a ženy ako kolísky života a základnej bunky spoločnosti;
6. rešpekt a garanciu osobitného práva rodičov na výchovu svojich detí.

Osobitne vyzývame všetkých verejných činiteľov, zvlášť poslancov NR SR, vládu SR, prezidenta SR a všetky štátne inštitúcie, aby:
1. vytvorili legislatívne podmienky na to, aby bol chránený každý človek od počatia po prirodzenú smrť;
2. chránili jedinečné postavenie manželstva muža a ženy ako nenahraditeľného zväzku, ktorý je vyjadrením prirodzeného zákona rozpoznateľného rozumom;
3. vytvorili také poradné a podporné mechanizmy ako aj ekonomické a sociálne podmienky, v ktorých by rodiny boli povzbudzované prijímať deti;
4. aktívne podporili inštitúcie, ktoré sú zamerané na pomoc rodinám v núdzi a tehotným matkám a ich deťom a prispeli k vytvoreniu účinnej siete pomoci.

Vedomí si svojej zodpovednosti v minulosti, dnes i za budúcnosť našich detí a celej spoločnosti kráčame tu dnes pokojne, ale zároveň odhodlane a jednoznačne. Naše úsilie nie je jednorazovým počinom, ale pevným rozhodnutím vytrvať v úsilí, aby sme spoločne dosiahli tieto ciele.
Nech nám v tom Pán Boh pomáha!

Účastníci Národného pochodu za život 2015, Bratislava 20. 9. 2015.