Menu Zavrieť

Aký bol Národný pochod za život?

Národný pochod za život, ktorý sa uskutočnil 22. septembra 2013, bol v prvom rade úžasným svedectvom toho, že na Slovensku je veľké množstvo ľudí ochotných postaviť sa za dobrú vec. Nezištných ľudí, ktorí sa nebáli a vyšli z pohodlia svojho domova, investovali peniaze, komfort a voľný čas do ochrany života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť a ochranu rodiny založenej manželstvom muža a ženy ako najlepšieho priestoru pre prijatie života, pre výchovu detí. Teda do hodnôt, ktoré sú dôležité a nenahraditeľné majetkom, luxusom či inými vecami. A nás to veľmi teší.

Vedeli sme, že ochrana života a rodiny má v spoločnosti veľkú podporu. Účasť odhadovaných 80 000 ľudí a ďalších desaťtisícov pri televíznych obrazovkách a rádiách však predčila očakávania organizátorov, veľmi nás potešila, je však tiež záväzkom a povzbudzuje nás do ďalšej práce. Zároveň nám dáva silný mandát v presadzovaní kultúry života, kultúry, ktorá má v úcte každého človeka a rodinu. Pre celé pro-life hnutie je toto množstvo ľudí veľkým povzbudením, ľudia vidia, že nie sú osamotenými ostrovmi v slovenskej spoločnosti, povzbudili seba aj nás.

Organizačný tím si vydýchol po tak úspešnom a tak veľkom podujatí. Pozitívne emócie stále trvajú a sme nadšení, že prišlo také veľké množstvo najmä mladých ľudí a rodín postaviť sa za dôležitosť ochrany života a rodiny. Počet účastníkov predčil naše pôvodné očakávania, čo nás napĺňa veľkou radosťou.  V krátkosti sme mali možnosť sa porozprávať o našich dojmoch a zhodnotiť silné a slabé miesta organizácie podujatia. Veľmi ďakujeme každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom zapojil – organizačnému tímu v ktorom pracovali Marek Michalčík, Dušan Škurla, Róbert Sopko, Tomáš Kováčik, Fabián Novotný, Martin Kahanec, Zuzana Bullová, Monika Klobušická, Mária Vyšňovská, Martin Gazdík, Marcela Dobešová, Danka Jacečková, Elena Miškovičová, Martin Harčár, Milan Hyk a ďalší, pod vľúdnym vedením košického arcibiskupa Bernarda Bobera a košického eparchu Milana Chautura, množstvu dobrovoľníkov, organizačným a bezpečnostným pracovníkom, Policajnému zboru SR, moderátorom, účikujúcim, vedúcim workshopov, partnerom pochodu, darcom, sponzorom no a samozrejme účastníkom, bez ktorých by Národný pochod za život nemal zmysel.

Manifest Národného pochodu za život naznačuje smer, ktorým chceme ísť – samozrejme okrem zákonov a politiky je veľmi dôležitá zmena v každom členovi našej spoločnosti, aby chránil každého človeka a rodinu, aby podával pomocnú ruku. Tieto hodnoty sú v našej spoločnosti prítomné, veď aj štatistiky hovoria, že mladí ľudia najviac túžia po rodine, po stabilnom manželstve a domove, kde sú prijatí a milovaní. Sme však zároveň svedkami toho, že tieto hodnoty sú napádané alebo zosmiešňované. Národný pochod za život je práve vyzdvihnutím týchto hodnôt a apelom, aby sme my všetci, každý z nás konkrétnym a účinným (teda nie nekonkrétnym a neúčinným) spôsobom tieto hodnoty upevňoval a pomáhal ľuďom, ktorí pomoc potrebujú, či ide o povzbudenie, oporu v ťažkej situácii alebo peňažnú pomoc núdznym. Národný pochod za život je aj apelom na našich zákonodarcov, predstaviteľov štátu a inštitúcií, aby sa zasadzovali za ochranu každého človeka od počatia po prirodzenú smrť a rodiny založenej manželstvom muža a ženy ako ideálneho miesta na príchod a starostlivosť o nový život.

Účasť desiatok tisíc ľudí priamo na mieste, ako aj ďalších desaťtisícov pri televíznych obrazovkách sledujúcich toto verejné zhromaždenie nemôže nechať politických predstaviteľov bez odozvy, musia ho brať vážne ako odkaz aj pre ich prácu. Uvedomujeme si, že takáto veľká účasť nám a celému pro-life hnutiu dáva silný mandát na presadzovanie ochrany človeka a rodiny aj politickým a občianskym spôsobom.

Celý pochod prebehol bez vážnych komplikácií (až na zopár stratených a rýchlo najdených deťúreniec :-)), niesol sa v pokojnej a radostnej atmosfére, dokonca niektorým svojou atmosférou pripomínal  november 1989. Už pred pochodom sme sa dištancovali od akýchkoľvek prejavov nenávisti, násilia či extrémizmu. Zdôrazňovali sme, že náš boj za život a rodinu je bojom pokojným, bez násilia, no zároveň je jasným a nástojčivým signálom pre našu spoločnosť.

Hoci toto podujatie malo okrem demonštratívneho charakteru aj charakter vzájomného povzbudenia sa a krásnych stretnutí často aj po rokoch, boli by sme šťastní, keby dôvody na jeho opakovanie pominuli. Ak sa tak však nestane, uvažujeme o ďalších ročníkoch Národného pochodu za život.

 za organizačný tím Národného pochodu za život
Tomáš Kováčik

 PS: kratučká štatistika: cca 80 000 účastníkov, 700 dobrovoľníkov, 10 000 balónov, 600 autobusov, 5000 áut, 3 špeciálne vlaky, 8 hudobných vozov… VĎAKA za všetko

Manifest Národného pochodu za život 2013

My, účastníci Národného pochodu za život, sme sa dnes 22. septembra 2013 zišli v Košiciach, aby sme verejne vyjadrili naše presvedčenie, že:

  • život každého človeka je neoceniteľný, preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky od počatia po prirodzenú smrť a má byť rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť,
  • rovnako má byť osobitným spôsobom chránená a podporovaná rodina založená manželstvom muža a ženy, nakoľko iba v takejto rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života človeka,
  • starostlivosť o deti a ich výchova je právom a zodpovednosťou rodičov, deti majú právo na rodičovskú ochranu, výchovu a starostlivosť.

Ako členovia tejto spoločnosti sme si vedomí našej spoluviny za súčasný stav, kedy sme pričasto ako súčasť mlčiacej väčšiny nebránili právo na život a nevytvárali vhodné podmienky na jeho rozvoj. Súčasný stav je natoľko vážny, že nás vyzýva ku konkrétnym činom, vyzýva nás postaviť sa za ochranu každého jedného človeka, aj toho nenarodeného.

Vyzývame preto všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa konkrétne zasadili za:
1. ochranu a úctu ku každému človeku od jeho počatia po prirodzenú smrť a šírenie týchto hodnôt v našej spoločnosti;
2. rešpektovanie dôstojnosti každého človeka;
3. pomoc ľuďom v núdzi, osobitne tehotným ženám, mnohopočetným rodinám a rodinám v ťažkej životnej situácii,
4. ukončenie zločinov na nevinných nenarodených deťoch a násilia páchaného na ženách v mene „možnosti voľby“,
5. ochranu manželstva muža a ženy ako kolísky života a základnej bunky spoločnosti,
6. rešpekt a garanciu osobitného práva rodičov na výchovu svojich detí.

 

Osobitne vyzývame všetkých verejných činiteľov, zvlášť poslancov Národnej rady SR, vládu SR a všetky štátne inštitúcie, aby:
1. vytvorili legislatívne podmienky na to, aby bol chránený každý človek od počatia po prirodzenú smrť,
2. legislatívnym spôsobom zabezpečili ochranu manželstva muža a ženy ako jedinečného a ničím nenahraditeľného  zväzku, ktorý je rešpektovaním prirodzeného zákona rozpoznateľného rozumom,
3. vytvorili také poradné a podporné mechanizmy ako aj ekonomické a sociálne podmienky, v ktorých by sa rodiny nebáli prijímať deti,
4. aktívne podporili také inštitúcie, ktoré sú zamerané na pomoc rodinám v núdzi a tehotným ženám, aby nemuseli uvažovať o potrate.

Vedomí si svojej zodpovednosti v minulosti, dnes i za budúcnosť našich detí a celej spoločnosti kráčame tu dnes pokojne, ale zároveň odhodlane a jednoznačne. Naše úsilie nie je jednorazovým počinom, ale pevným rozhodnutím vytrvať v úsilí, aby sme spoločne dosiahli tieto ciele.
Nech nám v tom Pán Boh pomáha!

účastníci Národného pochodu za život 2013, Košice 22. septembra 2013