Menu Zavrieť

Píšeme list poslancom NR SR: Je čas zlepšiť ochranu nenarodených – najmenších z nás

Je čas zlepšiť ochranu nenarodených – najmenších z nás

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

obraciame sa na Vás ako zástupcovia organizátorov doterajších troch Národných pochodov za život, ktorých sa zúčastnili desaťtisíce účastníkov. V manifeste, ktorý je spoločným vyjadrením účastníkov pochodov, sa okrem iného píše, že „život každého človeka je neoceniteľný, preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky – od počatia po prirodzenú smrť – a ľudská dôstojnosť každého človeka má byť plne rešpektovaná.” Sme presvedčení, že práva nenarodených detí by mali byť chránené rovnako ako práva všetkých ostatných ľudí. Žiaľ, súčasné zákony diskriminujú nenarodené deti, odopierajú im právo na život a dovoľujú ich zabitie, a to aj bez udania dôvodu. Prosíme, pomôžte tento zlý a nespravodlivý stav postupnými zlepšeniami odstraňovať. Prijmite legislatívne zmeny, ktoré túto diskrimináciu zrušia alebo aspoň významne obmedzia.

Aktuálne je na to vhodná príležitosť. V NR SR sú predložené štyri návrhy zákonov, ktoré majú snahu zlepšiť ochranu matiek a nenarodených detí pred umelým potratom. Podobná situácia bola aj minulý rok bezprostredne po III. Národnom pochode za život. Vtedy sa jeden zo štyroch predložených návrhov dostal do druhého čítania, kde iba veľmi tesne neprešiel. Na hlase každého z Vás záleží!

Povzbudzujeme a vyzývame Vás, aby ste nedovolili zopakovanie tohto scenára, a hľadali a prijali adekvátnu zmenu legislatívy v prospech ochrany života. Aby ste hľadali cesty, ako sa veci dajú posúvať vpred, nie výhovorky, prečo sa to nedá. Po desiatkach rokov celospoločenskej diskusie, veľkého pokroku v medicíne, ako aj poskytovania pomoci a podpory tehotným matkám v núdzi zo strany neziskového sektora, by mali prísť na rad aj činy v legislatíve a angažovanosť štátu. V mene tých najmenších z nás, nenarodených detí, Vás spolu so státisícmi podporovateľov dôslednejšej ochrany ľudského života žiadame, aby ste prijali legislatívu, ktorá zlepší ochranu nenarodených a ich matiek pred umelým potratom.

Prosíme, nedajte sa zneistiť a odradiť protitlakom zo strany záujmových skupín, ktoré sa snažia predstaviť súčasný stav ako plne vyhovujúci a adekvátny modernej spoločnosti. Potraty sa dnes vykonávajú na základe zákona z roku 1986, odvtedy sa vedecké poznatky z oblasti medicíny i psychológie posunuli výrazným spôsobom vpred. Žijeme v 21. storočí a vieme, že vždy existujú lepšie riešenia ako potrat, a našou úlohou je ich aktívne hľadať a ponúkať. Sú tiež známe mnohé skúsenosti z programov poskytovania pomoci tehotným matkám v núdzi a posilňovania rodín. Toto všetko nie je dnes už možné ignorovať. Niektorí odporcovia zlepšenia súčasného stavu dokonca argumentujú tým, akoby existovalo akési „právo na potrat”. Žiadne také právo neexistuje, existuje iba základné ľudské právo na život a to, žiaľ, dnes nie je zabezpečené pre všetkých z nás. Humánna spoločnosť nikdy a za žiadnych okolností nemôže prijať, aby sa úmyselné usmrtenie nevinného človeka nazývalo ľudským právom.

Prosíme, zasaďte sa za ochranu nenarodených detí a ich matiek pred umelým potratom. Budeme podrobne sledovať dianie v tejto oblasti a zároveň Vás chceme uistiť, že pri rozumných opatreniach na zlepšenie ľudskej dôstojnosti a zachovanie práva na život každého bez rozdielu, nájdete u nás vždy podporu. Chceme Vás poprosiť a povzbudzujeme Vás, aby ste pomohli Slovensku urobiť krok správnym smerom k spravodlivosti a humánnosti a zlepšili postavenie najmenších a najbezbrannejších z nás.

Za organizačný tím Národného pochodu za život

Patrik Daniška, hovorca III. Národného pochodu za život
Annamária Cerovská, hovorkyňa III. Národného pochodu za život
Mons. Jozef Haľko, pomocný bratislavský biskup
Martina Bednáriková, aktivistka
a ďalší členovia organizačného tímu

V Bratislave 7.7.2020
príloha: Manifest Národného pochodu za život 2019

 

Manifest Národného pochodu za život 2019

My, účastníci Národného pochodu za život, vychádzajúc z manifestov predchádzajúcich pochodov, ktoré sa uskutočnili 22. septembra 2013 v Košiciach a 20. septembra 2015 v Bratislave; sme sa už po tretí raz zišli, aby sme v našom hlavnom meste verejne vyjadrili presvedčenie, že:
• život každého človeka je neoceniteľný, preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky – od počatia po prirodzenú smrť – a ľudská dôstojnosť každého človeka má byť plne rešpektovaná. Právo na život a rešpektovanie dôstojnosti má každý človek bez ohľadu na jeho pôvod, rasu, farbu pleti, náboženstvo, zdravotný stav alebo vek;
• obchodovanie s umelo vytvorenými embryami a snahy o medzinárodné uznanie kúpy dieťaťa od náhradných matiek sú novodobým otroctvom;
• tehotným matkám v núdzi je potrebné poskytnúť pomocnú ruku a oporu;
• starostlivosť o deti a ich výchova je právom a zodpovednosťou rodičov, otca a mamy; deti majú právo na rodičovskú ochranu, výchovu a starostlivosť;
• osobitným spôsobom má byť chránená a podporovaná rodina založená manželstvom muža a ženy, nakoľko v takejto rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života človeka;
• starší a chorí ľudia sú plnohodnotnými členmi našej spoločnosti, nesmú byť vytláčaní na jej okraj, ani považovaní za bremeno, majú právo na zdravotnú a sociálnu starostlivosť.
Ako členovia tejto spoločnosti sme si vedomí našej spoluviny za súčasný stav, kedy sme pričasto ako súčasť mlčiacej väčšiny nebránili právo na život a nevytvárali vhodné podmienky na jeho rozvoj. Súčasný stav nás vyzýva ku konkrétnym činom; vyzýva nás postaviť sa za ochranu každého jedného človeka, vrátane každého nenarodeného dieťaťa.

Vyzývame preto všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa konkrétne zasadili za:
1. zrušenie diskriminácie nenarodených, lebo ľudské práva patria všetkým ľuďom, vrátane tých nenarodených;
2. ukončenie zločinov na nevinných nenarodených deťoch a násilia páchaného na matkách v mene „možnosti voľby“ a „práva na súkromie“;
3. ochranu a úctu ku každému človeku od jeho počatia po prirodzenú smrť a šírenie týchto hodnôt v našej spoločnosti;
4. rešpektovanie dôstojnosti každého človeka;
5. pomoc ľuďom v núdzi, osobitne tehotným matkám, mnohopočetným rodinám a rodinám v ťažkej životnej situácii, ako aj uznanie a podporu organizáciám, ktoré takúto pomoc poskytujú;
6. ochranu manželstva muža a ženy ako kolísky života a základnej bunky spoločnosti;
7. rešpekt a garanciu osobitného práva rodičov na výchovu svojich detí.

Osobitne vyzývame všetkých verejných činiteľov, zvlášť poslancov NR SR, vládu SR, prezidentku SR a všetky štátne inštitúcie, aby:
1. zrušili zákonom zavedené rozdeľovanie ľudí na hodných života a nehodných života hranicou 12 týždňov tehotenstva a tým absolútne chránili ľudský život od počatia po prirodzenú smrť;
2. chránili jedinečné postavenie manželstva muža a ženy ako nenahraditeľného zväzku, ktorý je vyjadrením prirodzeného zákona rozpoznateľného rozumom, lebo manželstvo muža a ženy v spoločnosti nemá alternatívu;
3. sa zaviazali neustále zlepšovať zákony smerom k takému ekonomickému a sociálnemu stavu, ktorý vyzdvihne spoločensky zodpovedné rodiny otvorené mať viac detí, lebo Slovensko potrebuje účinnú rodinnú a demografickú politiku;
4. aktívne podporili inštitúcie, ktoré sú zamerané na pomoc rodinám v núdzi a tehotným matkám a ich deťom a prispeli k vytvoreniu účinnej siete pomoci;
5. vyjadrili nesúhlas s takými dokumentmi medzinárodných organizácií, ktoré v Slovenskej republike zasahujú do ústavných hodnôt manželstva, rodiny, rovnosti medzi mužmi a ženami a práva rodičov na výchovu svojich detí.

Vedomí si svojej zodpovednosti i za budúcnosť našich detí a celej spoločnosti kráčame tu dnes pokojne, ale zároveň odhodlane a jednoznačne. Naše úsilie nie je jednorazovým počinom, ale pevným rozhodnutím vytrvať, aby sme spoločne dosiahli tieto ciele.
Nech nám v tom Pán Boh pomáha!

účastníci Národného pochodu za život 2019, Bratislava 22. septembra 2019