Menu Zavrieť

Podali sme sťažnosť na Radu pre vysielanie a retransmisiu pre reportáž propagujúcu eutanáziu

Dňa 27. 3. 2021 bola v Rádiu Slovensko na SRo1 v relácii Štúdio svet približne o 10:26 odvysielaná reportáž o eutanázii v Španielsku, ktorá jednostranne podporovala eutanáziu a jej legalizáciu. Podali sme preto sťažnosť na Radu pre vysielanie a retransmisiu, pretože sme presvedčení, že vysielateľ touto reportážou porušil § 16 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách. Okrem tejto sťažnosti sme ohľadne tejto reportáže napísali list generálnemu riaditeľovi PhDr. Jaroslavovi Rezníkovi a riaditeľovi Sekcie programových služieb SRo Mgr. Michalovi Dzurjaninovi.

Celý text sťažnosti znie:
Podávam sťažnosť pre porušenie zákona vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe na reportáž o eutanázii v Španielsku, odvysielanú v relácii Štúdio svet, Slovenský rozhlas, SRo1, dňa 27. 3. 2021 približne o 10:26 hodine (link na archív: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1161/1535157).

Som presvedčená, že vysielateľ porušil § 16 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, citujem:

„3) Vysielateľ je povinný
a) zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby,
b) zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru,“

A to najmä z nasledovných dôvodov:
· Reportáž bola jednostranná a jednoznačne podporovala eutanáziu a jej legalizáciu.
· Už uvedenie relácie je manipulatívne: „Ako eutanáziu vnímajú nevyliečiteľne chorí ľudia, pri ktorých by bola asistovaná samovražda vykúpením, povie Kristína Chrenková.“ – jednoznačne podsúva extrémny názor, že eutanázia je „vykúpením“. V Slovenskej republike by sa takéto konanie považovalo za vraždu, alebo úkladnú vraždu, nie vykúpenie.
· Nasleduje opis prípadu Ramóna Sampedra, kde bol sprostredkovaný pohľad samotného Ramóna Sampedra, ktorý zastával pozitívny vzťah k eutanázii, a jeho priateľky, ktorá ho zabila, ktorá opäť zastáva pozitívny vzťah k eutanázii (ako dôvod, prečo svojho priateľa zabila, uviedla „lásku“). Príbeh Ramóna Sampedra je opísaný emotívne a manipulatívnym spôsobom vzbudzuje pozitívny vzťah k eutanázii. Opozičný názor k tomuto prípadu nedostal žiaden priestor.
· Nasleduje opis prípadu Anchela Ernandesa, ktorý pomáhal s usmrtením svojej chorej manželky. Ani k tomuto prípadu nebol odvysielaný iný názor.
· Tretia opísaná osoba propagujúca eutanáziu je Rafael Botella, ktorý síce neuvažuje o eutanázii, ale prihovára sa, aby takú možnosť mal. „Ak niekto nechce žiť, nikto nemá silu zabrániť mu v tom len kvôli voličom alebo nejakej ideológii,“ povedal. Odpor k zabíjaniu chorých ľudí bol tým vykreslený ako populistický, resp. ideologický. Ani v tejto časti reportáže nie je poskytnutý priestor inému pohľadu, ktorý by reagoval na odprezentovaný jednostranný pohľad.
· Hoci reportáž v úvode uvádza, že priblíži pohľady nevyliečiteľne chorých na tému eutanázie, selektívne vyberá len troch ľudí, ktorí zastávajú pozitívny pohľad na eutanáziu. V celej relácii nedostal priestor žiaden chorý človek, ktorý by eutanáziu odmietal.
· Následne reportáž dáva krátky priestor (asi 20-sekundový z takmer 6-minútovej reportáže) hovorkyni organizácie kresťanských právnikov, pričom ju uvádza ako „krajne pravicovú asociáciu kresťanských právnikov a právničiek“. Tým škatuľkuje túto organizáciu ako extrémistickú/krajne pravicovú, čím podkopáva dôveryhodnosť jej vyjadrení. Ak táto organizácia nie je krajne pravicová (čo predpokladám), takýto hodnotiaci súd nemal byť odvysielaný. Ak táto organizácia krajne pravicová je, mal byť poskytnutý priestor inej organizácii, ktorá nie je vnímaná ako krajne pravicová. Výber organizácie (resp. jej hodnotenie) je z tohto hľadiska manipulatívny.
· Táto hovorkyňa dostala priestor, aby okomentovala zákon; nedostáva však priestor (okrem nej ani nikto iný), aby hodnotila samotnú tému eutanázie, propagácii ktorej sa prakticky celá reportáž venuje. Výber odvysielanej reakcie je teda neadekvátny k obsahu relácie, čo je opäť manipulácia poslucháča, ktorý nemá možnosť vypočuť si iný názor na nosnú tému, a teda ani si vytvoriť vyvážený pohľad na základe odvysielanej relácie.
· Nie je mi tiež známe, že by v tejto relácii (Štúdio svet) alebo v inej relácii v primeranom čase Slovenský rozhlas odvysielal inú reportáž o eutanázii, v ktorej by prezentoval opačný pohľad na túto tému.

Mgr. Martina Bednáriková, MA